Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬСЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній відповідності тематичному спрямуванню журналу, дотриманню норм академічної доброчесності, встановлених вимог щодо структури і змісту.

Матеріали подаються до Редакції через систему електронного подання на цьому сайті. Можливість подавати наукові статті на розгляд редакційної колегії мають лише зареєстровані користувачі.

УВАГА!!! Обговорення поданих матералів, результатів рецензування, подання додаткових і доопрацьваних матеріалів статей здійснюються виключно через кабінет автора на цьому сайті. Всі версії статті, доповнення й доопрацювання надаються авторами в одному поданні, зареєстрованого у системі (без створення нового подання).

Керівництво для авторів з використання системи електронного подання.

При поданні наукової статті авторами обов’язково мають бути уведені та завантажені в систему вихідні метадані та матеріали статті в електронній формі:

 1. Мова публікації (відповідає мові основного тексту статті)
 2. Розділ, до якого подається стаття
 1. Назва статті (двома мовами – українською та англійською)
 2. Анотація (двома мовами – українською та англійською; обсягом не менше 1800 символів), що фактично є стислим викладом статті, її реферуванням із зазначенням наприкінці кількості формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);
 3. Відомості про всіх авторів статті (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID);
 4. Ключові слова (українською та англіською мовами, 5-8 слів), кожне з яких має бути уведене у систему окремо, а не загальним переліком;
 5. Перелік посилань (References)
 6. Файл із текстом статті (із назвою статті, але за виключенням метаданих, що подаються в окремому файлі, для забезпечення можливості сліпого рецензування) у форматі doc, docx, rtf.
 7. Файл з метаданими статті у форматі doc, docx, rtf, в якому міститься інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина, що розміщуються послідовно українською а англійською мовами та включають у себе:
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) та Алфавітно-цифрової класифікаційної системи з економічної літератури (JEL)
 • відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID);
 • назва статті;
 • анотації українською та англійською (Abstract) мовами (обсягом не менше 1800 символів);
 • ключові слова (5-8 слів);
 • кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, библ.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);

Приклад оформлення статті

У разі виникнення питань щодо процедури подання статей через електрону систему, просимо звертатися на електронну адресу  fkd@ubs.edu.ua

УВАГА! За наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, відсутності всіх метаданих, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

 

СТАНДАРТИ І НОРМИ ПОВЕДІНКИ АВТОРІВ

 

До публікації в збірнику «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакційною колегією Збірника.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Надані авторами матеріали не повинні містити образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, які можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях, достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат.

Автори для публікації у Збірнику мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати власних досліджень з питань, які відповідають тематичній спрямованості збірника «Фінансово-креднитна діяльність6 проблеми теорії і практики».

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах.

Автори для публікації повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших виданнях статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів.

Подання статей авторами означає автоматичне погодження з редакційною політикою видання і проходженням процедури подвійного таємного рецензування.

Автори наукових статей зобов’язуються:

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію;

– підписати угоду про передачу авторських прав після прийняття статті до друку в збірнику «Фінансово-креднитна діяльність; проблеми теорії і практики».

 

Публікації збірника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі без письмового дозволу видавця.

 

Про необхідність отримання друкованих примірникиів з відповідною оплатою їх виготовлення та пересилання Новою поштою слід попереджати редакцію завчасно за електронною адресою редакції: fkd@ubs.edu.ua.