Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Текст відповідає вимогам, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній відповідності тематичному спрямуванню журналу, дотриманню встановлених вимог щодо структури і змісту.

Матеріали подаються до Редакції через систему електронного подання на цьому сайті. Можливість подавати наукові статті на розгляд редакційної колегії мають лише зареєстровані користувачі.

Керівництво для авторів з використання системи електронного подання.

При поданні наукової статті авторами обов’язково мають бути уведені та завантажені в систему вихідні метадані та матеріали статті в електронній формі:

 1. Мова публікації (відповідає мові основного тексту статті)
 2. Розділ, до якого подається стаття
 3. Назва статті (двома мовами – українською та англійською)
 1. Анотація (двома мовами – українською та англійською; обсягом не менше 1800 символів), що фактично є стислим викладом статті, її реферуванням із зазначенням наприкінці кількості формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);
 2. Відомості про всіх авторів статті (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи (або навчання), посада, населений пункт, країна, e-mail, ORCID ID);
 3. Ключові слова (українською та англіською мовами, 5-8 слів), кожне слово або словосполучення уводиться окремо;
 4. Перелік посилань (References)
 5. Файл із текстом статті (за виключенням метаданих, що подаються в окремому файлі, для забезпечення можливості сліпого рецензування) у форматі doc, docx, rtf.
 6. Файл з метаданими статті у форматі doc, docx, rtf, в якому міститься інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина, що розміщуються послідовно українською та англійською мовами та включають у себе:
 • назва статті;
 • анотації українською та англійською (Abstract) мовами (обсягом не менше 1800 символів);
 • ключові слова (5-8 слів);
 • кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному вигляді: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, библ.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);

УВАГА! Для забезпечення сліпого рецензування поданих матеріалів назви файлів не повинні містити відомостей, що дозволяють ідентифікувати авторів (прізвища, місце роботи та ін.).

У разі виникнення питань щодо процедури подання статей через електрону систему, просимо звертатися на електронну адресу  fkd@ubs.edu.ua

УВАГА! За наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, відсутності всіх метаданих, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

 

До публікації приймаються статті, які відповідають таким вимогам:

 1. Стаття має бути написана англійською або українською мовами на актуальну тему, відповідати тематичному спрямуванню збірника, містити отримані авторами результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування наукових висновків.
 2. Текст статті має бути ретельно вичитаний і включати всі структурні елементи (з обов’язковим дотриманням вказаної послідовност та зазначенням відповідного заголовку, виділеного напівжирним шрифтом), а саме:
 • Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність).
 • Аналіз досліджень та постановка завдання (зв’язок проблеми з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу; виділення із загальної проблеми тієї частини, яка буде досліджуватися у статті; формулювання мети (завдань) дослідження).
 • Методологія та методи дослідження (опис методології і методів дослідження, які використовувалися для отримання наукових результатів, викладених у статті).
 • Результати дослідження(виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).
 • Висновки(наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів; перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі).
 • Література– список використаної літератури, складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Розміщується література у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою (References), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних українських та російських видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. Назва статей допускається транслітерацією, згідно правил транслітерації (Постанова від 27 січня 2010 р. № 55 Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею). Кількість літературних джерел має становити не менше 10 найменувань, з яких не менше, ніж половина – іноземні джерелаНазви джерел у списку літератури розміщуються в порядку посилання в тексті (а не за абеткою). Посилання на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті, а також на власні публікації допускаються у випадку крайньої необхідності й не мають бути в кількості більше двох найменувань у переліку літератури. Посилання на джерела статистичних даних – обов’язкові. Посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа. Роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 • Інформація щодо фінансування дослідження і подяка (за необхідністю наводиться інформація про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження; також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо); посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми)

 

3. Обсяг статті має становити 8 - 14 сторінок формату А4, набраних шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (розміром шрифта), через 1 інтервал, всі поля – 2 см, абзацний відступ –1,25 см.

4. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

5. Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки Graph або Excel. Весь графічний матеріал повинен бути чорно-білого кольору, заповнення виконувати штрихуванням. При створенні діаграм, графіків та наборі формул потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 14 кегль (розмір шрифту).

6. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.

7. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер і короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом Times New Roman, 12 кеглем. Таблиці повинні не виходити за межі полів сторінки.

8. За наявності ілюстрацій їх необхідно додатково подавати окремими файлами того формату, в якому вони були виготовлені (наприклад, якщо ілюстрації виконані у програмі Corel Draw, то потрібно надати файли у форматі *.cdr; якщо ілюстрації відскановані – то у форматі *.tif і т. п.).

9. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело (Джерело: …). Для подання джерела потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 10 кегль (розмір шрифту).

10. Статтю автор має подати до редакції збірника наукових праць в електронному вигляді.

11. Наукова редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статті. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. Статті, що оформлені з відхиленнями від вказаних вимог, редакцією не розглядатимуться. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.

Приклад оформлення статті

Публікації збірника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі без письмового дозволу видавця.

Увага!

Про необхідність отримання друкованих примірникиів з відповідною оплатою їх виготовлення та пересилання Новою поштою слід попереджати редакцію завчасно за електронною адресою редакції: fkd@ubs.edu.ua.