РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА І ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Видавець – Університет банківської справи дотримується принципів прозорості та найкращої практики в науковому видавництві, заснованих на стандартах відкритого доступу до наукової літератури, проголошених Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI), «Нормах поведінки і найкращої практики для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), а також «Етичним кодексом ученого України».

Видавець прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Усі учасники видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки. Політика етики видання спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів.

Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.

Наукова стаття має відповідати вимогам наукового збірнику «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики».

Редакція Збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються на сайті Збірника.

Для публікації в журналі автором (одним з соавторів, визначених колективом авторів як контактна особа для взаємодії з редакцією) через електронну систему сайту

Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента. Редакція Збірника зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Статті публікуються на платній основі. Гонорар за опубліковані статті не виплачується. Науковий збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» є безгонорарним виданням.

Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються. Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.

Матеріали і статті не повертаються.

Для виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти, застосовується механізм  відкликання тексту наукової статті (ретракція).

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»  є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і закордоном.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

В Збірнику публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті. Для публікації матеріалів у Збірнику автори повинні мати науковий ступінь кандидата або доктора наук.

Метою Збірника є висвітлення наукових статей Українських та закордонних науковців, що спрямовані на дослідження проблем сучасної банківської справи та економіки в цілому, а саме:

 • сучасного банківництва, його проблем та перспектив розвитку;
 • актуальних питань розвитку фінансів, обліку і аудиту;
 • моделей та технологій обробки фінансової інформації;
 • економіко-теоретичних аспектів розвитку фінансово-кредитних систем;
 • соціально-гуманітарного контексту трансформаційних фінансово-економічних процесів.

Основними завданнями Збірника є:

 1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової банківської справи, а також фінансової науки, інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, аналіз сучасних існуючих та демонстрація нових методів та підходів тощо.
 2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про змінах у законодавстві тощо.
 3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика Збірника:

 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії Збірника за їх згодою.

Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

– визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

– пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними та особиста критика автора(ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Редакція Збірника веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу Збірника та індексів цитування його авторів.

Збірник видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті Збірника в електронному вигляді.

Редакція Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

 

СТАНДАРТИ І НОРМИ ПОВЕДІНКИ РЕДАКТОРІВ (ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ)

Редакційна колегія складається з провідних науковців – експертів у галузях знань, які відповідають тематичній спрямованості збірника наукових праць «Фінансово-кредина діяльність: проблеми теорії і практики».

Редакційна колегія Збірника:

– несе відповідальність за рішення з прийняття наданих статей до публікації у науковому виданні;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;

– постійно покращує якість видання;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, яка має бути аргументована.

Члени редакційної колегії здійснюють:

– наукову експертизу у визначеній галузі досліджень;

– оцінювання теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової новизни матеріалів рукописів та залучення до процесу такого оцінювання незалежних рецензентів;

– консультування щодо редакційної політики і етики публікацій, розробку і реалізацію норм редакційної політики і етики публікацій Збірника;

– визначення теми і керівництво редакційною колегією спеціальних випусків Збірника у якості запрошених (або гостьових) редакторів;

– пропогування та рекламу збірника на конференціях, семінарах та інших публічних заходах;

– пошук і залучення нових потенційних авторів.

Обов’язки членів редакційної колегії (редакторів):

– редактори повинні забезпечити надсилання результатів рецензування, зауваження і рекомендації автору (-ам) електронною поштою у термін не більше, ніж 3 місяці; а також зберігання у редакції Збірника документації, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;

– редакторам заборонено без дозволу автора (-ів) використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів;

– редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;

– редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;

– редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці наукового видання;

– редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в збірнику, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність встановленим вимогам (гіперпосилання на вимоги);

– редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані у збірнику матеріали.

Основними факторами, що впливають на рішення редакційної колегії Збірника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакційна колегія Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

До розгляду не приймаються матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно.

 

СТАНДАРТИ І НОРМИ ПОВЕДІНКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 Усі рукописи, що надходять до збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики», піддаються подвійному сліпому рецензуванню.

Всі статті оцінюються за такими критеріями:

– оригінальність;

– актуальність;

– інноваційність;

– значення результатів у своїй галузі;

– теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій;

– грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання.

 

До рецензування наукових статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці-практики.

Рецензенти повинні мати відповідну кваліфікацію для рецензування статей. Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, поданого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це відповідального секретаря Редакційної колегії та відмовитися від процесу розгляду.

Рукопис надається рецензенту в електронному і (або) роздрукованому вигляді.

Редакція Збірника зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Редакція Збірника використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Обов’язки рецензентів:

– рецензенти повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 місяці. В іншому випадку рецензенти повинні повідомити редакцію журналу про неможливість здійснення рецензування;

– Рецензенти повинні здійснювати конструктивне, комплексне, ґрунтовне рецензування всіх матеріалів, незважаючи на расову, релігійну, національну, статеву чи інституційну приналежність автора(-ів);

– Рецензенти мають здійснювати рецензування поданих матеріалів незалежно, об’єктивно та таємно; особиста критика автора (-ів) неприпустима;

– Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений;

– Рецензенти зобов’язані негайно інформувати редактора про статті, що містять плагіат або хибні дані;

– Рецензентам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину матеріалів, що знаходяться на рецензії та є неопублікованими. Це є прийнятних лише з дозволу автора (-ів);

– Рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів з автором (-ами) та/або редактором (-ами).

 

СТАНДАРТИ І НОРМИ ПОВЕДІНКИ АВТОРІВ

До публікації в збірнику «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакційною колегією Збірника.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Надані авторами матеріали не повинні містити образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, які можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях, достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат.

Автори для публікації у Збірнику мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати власних досліджень з питань, які відповідають тематичній спрямованості збірника «Фінансово-креднитна діяльність6 проблеми теорії і практики».

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах.

Автори для публікації повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших виданнях статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів.

Подання статей авторами означає автоматичне погодження з проходженням процедури подвійного таємного рецензування.

Автори наукових статей зобов’язуються:

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію;

– підписати угоду про передачу авторських прав після прийняття статті до друку в збірнику «Фінансово-креднитна діяльність6 проблеми теорії і практики».

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень:

– опублікувати як є;

– опублікувати з незначними змінами;

– відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);

– відмовити (якщо потрібна значна переробка; але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);

– відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів наукової статті, співавтори наукової статті, а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де працюють автори наукової статті.

 

ПОЛІТИКА ПРО ПОРУШЕННЯ ПОВЕДІНКИ В ДОСЛІДЖЕННІ

 Редакція Збірника дотримується процедури розгляду відповідей (скарг) автора на зауваження рецензента та оперативно реагує на дані відповіді (скарги) й забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними авторами.

Відповіді на зауваження (скарги) в письмовому вигляді автори наукової статті подають до редакції Збірника, яка розглядає їх у встановлений термін.

Редакція Збірника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Збірнику, повністю відповідають нормам етики.

 

КОРЕКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ВІДКЛИКАННЯ ПОДАНИХ СТАТЕЙ

 Редакція Збірника вживає необхідні заходи в разі виявлення порушення, та не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень.

Редакція Збірника етично намагається не допускати непередбачуваних випадків та дотримується Норм видавничої етики й докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами наукових статей та ДВНЗ «Університет банківської справи».

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Редакція Збірника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Збірнику, повністю відповідають нормам етики.

 

ПОЛІТИКА КОНФЕНДЕНЦІЙНОСТІ

 Редакція Збірника використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства. Редакція Збірника захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція Збірника керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються розумно для підтримки процесу опублікування на сайті матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового збірника.

Редакція Збірника і всі співробітники наукового видання «Фінансово-кредитна діяьність: проблеми теорії і практики» не мають права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.